SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
HÀ NỘI 
Địa chỉ: 18, Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại : 0243.7731566
Website :  sotnmt.hanoi.gov.vn